ΜΕΤΟΧΟΙ
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ  ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε   99,98%
ΛΟΙΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ (κάτω του 5%)                   0,02%ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
€ 3.490.000,00ΜΕΤΟΧΕΣ
10.906.250  ον. αξίας 0,32€


Τελ.Ενημέρωση:30/06/2019